Inspektor ochrony radiologicznej

Inspektor ochrony radiologicznej

Świadczymy usługi dotyczące nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej  z uprawnieniami IOR – 1 dla zakładów przemysłowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz placówek dydaktycznych, laboratoryjnych i badawczych poza sektorem medycznym i weterynaryjnym zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe w jednostkach wykonujących działalność związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego do celów niemedycznych, wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki


   Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1

   Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej należy między innymi:

   • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia
   • nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej
   • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej
   • dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej
   • ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
   • współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym
   • wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień
   • występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania ochrony radiologicznej oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie
   • nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne
   • pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1
   • przygotowywanie dokumentacji do czynności odbioru urządzeń i źródeł promieniowania jonizującego
   • prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją źródeł promieniowania jonizującego
   • wykonywanie pomiarów dozymetrycznych na stanowiskach pracy

   Jakie działalności są objęte uprawnieniami IOR-1

   Usługi nadzorcze

   • nadzorowanie: przechowywania, transportu, obrotu i stosowania zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze o aktywności mniejszej niż wartość P2, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy, z wyłączeniem stosowania źródeł promieniotwórczych w celach medycznych

   • nadzorowanie: uruchamiania i stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów innych niż medyczne wraz z uruchamianiem pracowni, w których mają być one stosowane, w tym pracowni, w których mają być stosowane aparaty rentgenowskie
   • nadzorowanie: wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz obrót tymi materiałami lub źródłami, przechowywanie, transport, przetwarzanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych z wyłączeniem stosowania źródeł promieniotwórczych w celach medycznych oraz z wyłączeniem przechowywania, transportu lub przerobu wypalonego paliwa jądrowego
   • nadzorowanie: produkowania, instalowania, stosowania i obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrotu tymi urządzeniami z wyłączeniem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze stosowanych w celach medycznych
   • nadzorowania: uruchamiania pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające takie źródła, z wyłączeniem źródeł i urządzeń stosowanych w celach medycznych

    Jakie działalności są objęte uprawnieniami IOR-1

    Usługi poza nadzorcze

    • dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej

    • ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
    • wykonywanie pomiarów dozymetrycznych na stanowiskach pracy
    • wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień
    • występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania ochrony radiologicznej oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie

      Kontakt

      Pomorskie Centrum Radiologii

      Podmiot odpowiedzialny

      GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o
      Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
      Budynek B 
      ul. Trzy Lipy 3
      80-172 Gdańsk

      Dane firmy:

      KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


      Ko
      ntakt
      Infolinia: 58 380 44 45 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

       

      Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.